V rámci zkvalitňování služeb jsme provedli výměnu našeho nejstaršího laseru za další nový CO2 laser Amada LCG 3015.
U nás již druhý tohoto typu.

Professional laser cutting

We offer to cut metal sheets using laser cutting machines AMADA LC3015 F1 NT and AMADA LC 3015 X1 (steel, stainless steel, aluminum and brass) and also CNC bending which is done on a press brake AMADA HFE 100-3. We also perform drilling, threading, welding, milling, lathe turning, painting and other finishing works.

Other production possibilities

Newly we have our own welding plant, where we can weld both the steel and the stainless materials with the CO2 or TIG technology. In cooperation we normally provide machining, sandblasting, surface finishing by powder coating. As the satisfaction of our customers is very important for us, we cooperate with reliable suppliers, who have a long-time experience in the mechanical engineering.

Politika společnosti

Finanční perspektiva

1. Prosperita

 • Veškeré činnosti společnosti směřují k dosažení dlouhodobé prosperity.
 • Činnosti nepřinášející hodnotu nebo způsobující ztráty nepodporujeme.
 • Produkty budou zhotovovány v souladu s příslušnými specifikacemi, právními předpisy a při nákladech dovolujících tvorbu zisku.

Zákaznická perspektiva

2. Zainteresované strany

 • Pochopení potřeb a očekávání zainteresovaných stran je předpokladem úspěchu při jejich plnění.
 • Veškeré činnosti směřujeme k uspokojení potřeb a očekávání zainteresovaných stran.
 • Cílem je dodávat zákazníkům lepší produkty a služby než naši konkurenti.

3. Právo

 • Našim společným cílem je při všech činnostech zvažovat a plnit platné právní požadavky a to nejen v oblastech jakosti, životního prostředí a bezpečnosti práce.

4. Systém řízení

 • Systém managementu vybudovaný dle standardu ISO 9001bude neustále rozvíjen a zefektivňován.

Perspektiva interních procesů

5. Jakost / kvalita

 • Cílem je dosažení nulového výskytu chyb ve všech činnostech společnosti.
 • Nekvalitní produkty a služby nesmějí být v žádném případě dále předávány. Příčina nedostatků se musí analyzovat a natrvalo odstranit.

6. Dodavatelé

 • Včasné zapojení dodavatelů do nových projektů a jejich řízení je předpokladem splnění požadavků na dodávané produkty.

7. Životní a pracovní prostředí

 • Produkty a naše služby musí nést záruku toho, že jsme šetrní k prostředí, ve kterém podnikáme.
 • Používáním zavedených postupů co nejefektivnější využíváme vstupních materiálů a energií, což nám pomůže snížit zatížení životního prostředí znečišťujícími látkami a odpady a zaručuje dodržování zásad BOZP..
 • Předpovídáním a vhodnou přípravou omezíme dopady možných rizik (mimořádných situací) a to zejména v oblastech jakosti, životního prostředí a bezpečnosti práce.
 • Pracovní prostředí musí přispívat k maximální výkonnosti a spokojenosti pracovníků při zajištění odpovídající bezpečnosti práce a zdraví.
 • Oboustranné externí informace mezi naší společností a širokou veřejností nám pomůže společně spolupracovat na projektech, které povedou k neustálému zlepšování životního prostředí, bezpečnosti práce a image společnosti a tím i spokojenosti našich zákazníků.

Perspektiva učení se a růstu

8. Pracovníci

 • Každý pracovník naší organizace zná dodavatele a zákazníka své práce, každý je povinen svůj úkol plnit přesně, včas a uplatňuje při tom všechna opatření pro zlepšení kvality, snižování dopadů na životní prostředí a pro dodržování zásad bezpečné práce.
 • Rozvíjíme osobní vztah každého našeho pracovníka ke společnosti a jejich tradicím.
 • Spokojení a kladně motivovaní pracovníci jsou základním předpokladem pro vynikající produkty a služby.
 • Pravidelným školením a informováním všech pracovníků naší společnosti o vztahu k jakosti, životnímu prostředí a bezpečnosti práce budeme utužovat povědomí pracovníků v těchto oblastech.
 • Organizace má stanovenu a zavedenu politiku společenské odpovědnosti, zahrnující politiku proti úplatkářství, pravidla chování zaměstnanců a politiku eskalování etiky.

9. Zlepšování

 • Důsledné a pravidelné měření výsledků procesů nám odhaluje prostor pro další zlepšování.
 • Neustálým zlepšováním všech činností, procesů a produktů, týmovou prací a vzájemnou podporou všech pracovníků chceme dosáhnout toho, aby:
  • se vracel spokojený zákazník a ne nekvalitní produkt,
  • dopady na životní prostředí byly menší než jaká je představa zainteresovaných stran,
  • výsledkem každodenních činností a minimalizací rizik bylo 0 pracovních úrazů.
 • Zlepšování a preventivní opatření jsou lepší než následná nápravná opatření. Používáním nástrojů prevence se snažíme dosáhnout nulového výskytu chyb.
 • Část vytvořených finančních zdrojů bude vedení společnosti využívat v programech ochrany a zlepšování životního prostředí v okolí společnosti, bezpečnosti při práci a spokojenosti zainteresovaných stran.